Doelstelling van de beoogde onderzoekssamenwerking

De associatieonderzoeksgroep heeft een bemiddelende, coördinerende en controlerende functie met betrekking tot het onderzoek over ‘postdramatische esthetiek’. Zij initieert uitwisselingen tussen onderzoekers en stimuleert de ontwikkeling van onderzoeksprojecten, leesseminaries, specialist courses (doctoral schools) en publicaties. Zij focust zich daarbij in eerste instantie op onderzoekers die verbonden zijn aan de HoGent en UGent, maar knoopt voor het genereren van de reflectieve ruimte aan bij experten ter zake in binnen- en buitenland.

  • De AOG stimuleert, begeleidt en ondersteunt aanvragen voor onderzoeksprojecten en doctoraatsmandaten. Zij waakt daarbij over de kwaliteit van de dossiers. De ondersteuning die vanuit de Universiteit Gent gegeven wordt aan de doctoraten in de kunsten zal bovendien het draagvlak naar implementatie van dit soort onderzoek vergroten.
  • Onderzoekers uit HoGent en UGent krijgen met de leesseminaries en de specialist courses een forum aangeboden waarin zij elkaar kunnen ontmoeten. Hierbij wordt via presentatie van het onderzoek, lezingen van externe experten en discussies rond leesopdrachten de mogelijkheid gecreëerd om de theoretische en methodologische expertise te verdiepen en uit te wisselen. Deze activiteiten worden georganiseerd vanuit de intrinsieke onderzoeksactiviteiten van de leden.
  • De onderzoekssamenwerking is interdisciplinair. Het is de doelstelling van de AOG om de interdisciplinaire werking te optimaliseren. Het is de wens van de AOG dat deze fundamentele interdisciplinaire basis nieuwe interdisciplinaire onderzoeksprojecten genereert die aansluiten bij de onderzoekslijn van de AOG (postdramatische esthetiek), die inherent interdisciplinair is (woord, klank en beeld).
  • De AOG stimuleert gezamenlijke publicaties in nationale en internationale peer-reviewed tijdschriften. De zichtbaarheid van het onderzoek aan UGent en HoGent wordt daardoor vergroot. Het ontwikkelt daartoe een verruimd publicatiebeleid dat kansen voor peer-reviewed output van onderzoekers in de kunsten vergroot.
  • De AOG beoogt een optimalisering van de doorstroming van onderzoek naar onderwijs vanuit de samenwerking tussen het vakgebied Podium- en Mediale Kunsten van de Universiteit Gent en het departement drama van Kask – School of Arts. Met de verdere gezamenlijke uitbouw van de ook door de Kask-studenten bijgewoonde dramaturgische sessies binnen het opleidingsonderdeel ‘Dramaturgie’ aan de UGent en de gewaardeerde samenwerking tussen Kask en UGent met betrekking tot de afstudeerprojecten aan Kask, wordt er een structureel kader gecreëerd om onderzoek mede ten dienste te stellen van de theaterpraktijk. Hiermee wordt tegelijkertijd de doorstroming van de wetenschappelijke kennis naar het kunstenveld beoogd. De kunstproductie wordt gevoed door een reflectieve ruimte waarvan de associatieonderzoeksgroep de voedingsbodem vormt.
  • Ten slotte wil de associatieonderzoeksgroep ‘Postdramatische esthetiek’ een internationaal netwerk uitbouwen met betrekking tot haar onderzoekslijn.